FARE ponúka príležitosť prihlásiť sa o tzv. veľký grant – šťastie môžete skúsiť aj Vy!

fare

Sieť FARE network (Football Against Racism in Europe), ktorej národným partnerom v rámci Slovenskej republiky je Inštitút pre medzikultúrny dialóg (IPMD), ponúka už druhý rok príležitosť prihlásiť sa o tzv. veľký grant za účelom zorganizovania podujatia väčšieho rozsahu počas Akčných týždňov FARE 2014.

FARE network už po niekoľko rokov organizuje v októbri podujatie s názvom FARE Action Weeks (Akčné týždne FARE). Počas nich sa v rámci celej Európy koná obrovské množstvo aktivít zameraných na podporu rešpektu a tolerancie vo futbale a boj proti akýmkoľvek formám diskriminácie. Aktivity sú organizované mimovládnymi organizáciami, futbalovými klubmi, samosprávami, školami či fanklubmi. Tieto subjekty majú možnosť prihlásiť sa o malý grant až do výšky 400,- EUR. Napríklad v roku 2013 sa na Slovensku aj s pomocou IPMD a v rámci kampane Šport spája zorganizovalo 11 podujatí, ktoré boli podporené malými grantmi.

V roku 2013 prišla sieť FARE s novinkou. Ide o tzv. veľké granty, pri ktorých možno žiadať o podporu až do výšky 3.000,- EUR. Táto možnosť je tu aj v roku 2014.  Uzávierka prihlášok je 15. mája 2014 o 12:00 hod.!

 

Podujatia a aktivity, s ktorými je možné prihlásiť sa o veľký grant.

Podujatie musí byť zamerané na boj proti diskriminácii, stereotypom, či na využitie futbalu ako nástroja inklúzie, príp. môže ísť o aktivity, ktoré kombinujú futbal a osvetu a priamo sa týkajú menšín (národnostných, etnických, rodových, sexuálnych či zdravotne hendikepovaných osôb). Podujatie sa uskutoční počas a v rámci Akčných týždňov FARE 2014 (09.-23.10.2014).  Môže ísť napr. o:

– seminár či konferenciu;

– sériu workshopov;

– produkciu vzdelávacích materiálov;

– výskum;

– lobbingové aktivity;

– divadelné predstavenie či krátky film;

– iné inovatívne prístupy v boji proti diskriminácii.

Grant nebude poskytnutý pre jednorazové podujatie ako napr. futbalový turnaj!

 

Kto sa môže prihlásiť o veľký grant?

Veľké granty sú prístupné akýmkoľvek formálnym aj neformálnym zoskupeniam a organizáciám, ktoré sú kapacitne spôsobilé podujatie zorganizovať. Môže ísť o mimovládne organizácie, futbalové kluby, samosprávy, školy, fankluby, výskumníkov, futbalové zväzy a pod..

 

O akú sumu je možné sa prihlásiť?

Vyššie vymenované subjekty sa môžu prihlásiť o veľký grant až do sumy 3.000,- EUR. Avšak, 20% celkových nákladov na podujatie si žiadatelia musia zabezpečiť z iných zdrojov. Úspešní žiadatelia podpíšu zmluvu s FARE network, v zmysle ktorej obdržia 50% grantu pred a 50% grantu po uskutočnení podujatia. Takisto budú musieť predložiť písomnú správu o priebehu podujatia spolu s materiálom ako videá, fotky, plagáty, bannery atď..

 

Prihláška.

Prihláška, žiadosť o veľký grant je prístupná on-line:  http://www.farenet.org/campaigns/fare-action-weeks/aw-grants/events-grants-2014-application-form/

Uzávierka prihlášok je 15. mája 2014 o 12:00 hod.!

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje prosím: projekty@ipmd.sk alebo claudia.krobitzsch@farenet.org

Rozmanitost nas posilnuje