Inštitút pre medzikultúrny dialóg v rámci kampane Šport spája mieri do škôl po celom Slovensku

Aby sa Slovensko stalo tolerantnou krajinou pre všetkých jeho obyvateľov a všetky jeho obyvateľky… Víziu kampane Šport spája sa nám nepodarí napĺňať bez efektívneho vychovávania a vzdelávania mládeže. IPMD v rámci kampane „Šport spája – rôzne farby, jedna hra“ zrealizuje od februára do júna 2014 dve desiatky workshopov na školách v rôznych častiach Slovenska. Kampaň sa zameriava na posledné tri ročníky základných škôl a prvé tri ročníky stredných škôl.

Mládež od 13 do 18 rokov je vystavená silnému riziku a pokušeniu pridávať sa k radikálnym skupinám. Tie nešíria nenávisť len verbálne vo forme rôznych rasistických pokrikov, ale aj  neverbálne rôznymi gestami, vlajkami alebo bannermi, no neraz aj fyzickými útokmi. Preto je cieľom kampane Šport spája na základe vzdelávania a uvádzania pozitívnych príkladov znižovať prejavy nenávisti, ako aj robiť celkovú osvetu problematike porušovania ľudských práv. Chceme dosiahnuť scitlivenie mládeže v otázkach rasizmu, neznášanlivosti a diskriminácie šírenými prejavmi radikálnych skupín najmä na futbalových štadiónoch. Tím vyškolených lektorov by sa mal zúčastniť aj dvoch väčších podujatí, a to krajských finálových kôl Školského pohára SFZ, ktoré sa budú konať v máji 2014 a následne v júni by mali naši lektori viesť workshop na celoslovenskom finále Školského pohára SFZ.

Workshopy budú prebiehať formou neformálneho rovesníckeho vzdelávania alebo formou Živých knižníc. Čo je neformálne rovesnícke vzdelávanie? Ide o formu vzdelávania kedy workshop vedie facilitátor/facilitátorka a nie „učiteľ“ v klasickom ponímaní. Workshopy sú realizované formou dialógov, hraním rolí, zážitkovým „učením“, uvádzaním príkladov zo života (napr. cudzincov či utečencov na Slovensku) a v neposlednej rade vyvodenie sebareflexie. Pri realizácii využívame príručku pre výchovu mládeže k problematike ľudských práv Kompas, ako aj náučnú brožúrku Nepodporujem extrémizmus a rasizmus, ktorú pripravil IPMD ako vzdelávaciu pomôcku pre učiteľov i žiakov v rámci kampane Šport spája.

Obsahový rámec workshopov zahŕňa pojmy a tézy ako rovnosť, predsudky, stereotypy, diskriminácia, xenofóbia, rasizmus, netolerancia, homofóbia, romofóbia,  neonacizmus, „náckovia v sakách“, Žiadne prejavy diskriminácie, netolerancie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, romofóbie sa nesmú tolerovať!, Slovensko je multikultúrnou krajinou (1/4 obyvateľov nie je slovenského národnostného pôvodu), Násilie tvorí len ďalšie násilie, Šport spája – rozmanitosť posilňuje…

Presný obsah workshopov sa bude odvíjať od niekoľkých faktorov ako napríklad vekové zloženie skupiny,  od preferencií učiteľov a učiteliek, ktoré majú so skupinou osobné skúsenosti alebo aktuálnych spoločenských problémov.

Čo je Živá knižnica? Ide o inovatívnu metódu vzdelávania zameranú na dialógy, búranie stereotypov, podporovanie porozumenia a tolerancie. Priebeh je podobný ako v klasických knižniciach. Prítomní sú čitatelia, knihy a knihovník. Knihu predstavuje človek s určitým príbehom (príbeh utečenkyne, homosexuála, moslimky, žida, Rómky, človeka s telesným handicapom a iné), ktorý je otvorený ,,čítaniu“ vo forme neformálneho dialógu pre účastníkov. Keďže počas Živej knižnice môže byť k dispozícii väčší počet “kníh” majú čitatelia a čitateľky možnosť výberu, ktorú “knižku” si chcú prečítať. Knihovník (lektor) zabezpečuje hladký priebeh čítaní a venuje sa celkovej realizácii Živej knižnice. Na záver prebieha spätná väzba – reflexia o tom, čo si účastníčky a účastníci  “prečítali”.

Koordinátorom workshopov na školách je Marek Šimon. Školy so záujmom o usporiadanie workshopu sa môžu nahlásiť emailom na adresu marek@impd.sk alebo info@ipmd.sk. Workshop môže byť využitý na pokrytie multikultúrnej výchovy na slovenských školách.